Zpráva o Tradičním setkání pracovníků kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center

24.–26. 10. 2016 v Brně

Zpráva o Tradičním setkání pracovníků kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center

Toto setkání je pořádáno pravidelně od roku 1978 každé dva roky. I tentokrát byla pořadatelem Společnost sociální pediatrie ČLS JEP, letos ve spolupráci s Dětským centrem Chovánek v Brně.

Účastníky byli pracovníci uvedených zařízení – lékaři, psychologové, sestry, sociální pracovníci a další. Přijelo cca 90 účastníků. Zasedání se konalo v krásných prostorách zasedací síně zastupitelstva Magistrátu města Brna. Jako hosté byli přivítáni zástupci města a Jihomoravského kraje.

Hlavními okruhy projednávané problematiky byly 1) Budoucnost péče o ohrožené děti v ČR, 2) Quo vadis sociální pediatrie a 3) Varia

Podvečerní zasedání prvního dne bylo věnováno úvodním projevům, včetně slavnostního zahájení a nastínění odborného programu, který pokračoval v dopoledním i odpoledním programu druhého dne.

V úvodní dopolední přednášce jsem nastínil absurdity, či paradoxy současného pojetí systému péče nejen o ohrožené děti. Poukázal jsem na rozpory v obecných tvrzeních o podpoře dětí a jejich rodiny, deklarované v různých usneseních a konkrétními řešeními a dopady do praxe, zejména v oblasti legislativy a řízení této péče ze strany správních orgánů, která jde velmi často proti zájmu a prospěchu dětí. Tato přednáška sklidila velký úspěch a vyžádala si ji i ředitelka odboru zdravotnictví Jihomoravského kraje pro svou další potřebu neb o mnoha uvedených skutečnostech nevěděla.

O psychomotorickém vývoji dítěte z pohledu práce fyzioterapeuta hovořily zástupkyně z Dětského centra ve Znojmě, které zdůraznily nutnost včasného záchytu odchylného vývoje a zahájení rehabilitace. Na tuto přednášku navázala dr. Kašparová z Centra pro děti s poruchami vývoje ve FN Praha – Motol, která ve sdělení Péče o děti s perinatálními riziky předestřela své bohaté zkušenosti z práce jejího zařízení. Důraz kladla na spolupráci s mnoha dalšími odborníky, která vede skutečně ke komplexní péči. Zkušenosti s péčí o ohrožené děti v Olomouckém kraji přednesl dr. Widermann z Dětského centra v Olomouci, kdy zdůraznil nezastupitelnou funkci takových zařízení pro region a pomoc rodinám s takovými dětmi.

V odpolední části jednání demonstrovala na konkrétních kasuistikách nutnost komplexní péče o dítě s kombinovaným postižením Mgr. Skalková z DC Kyjov. Problematiku tzv. nevychovaného dítěte přednesla dr. Petrášová, také z DC Kyjov. Upozornila na důležitý fakt, že tzv. nevychované, neklidné děti, nejsou mnohdy jen nevychované, ale postižené ve smyslu psychických poruch, daných poměry v rodině či ve škole.

Úvodní přednášky druhého dne jednání přednesli kolegové z Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí, kteří shrnuli své zkušenosti s umisťováním dětí se speciálními potřebami do ciziny. Při dobré přípravě žadatelů a komplexním stanovením diagnózy a prognózy dítěte se daří i takové děti umisťovat. Je to dáno i tím, že žadatelé z ciziny jsou do jisté míry tolerantnější k problému a také připraveni více takové dítě přijmout.

O sociální pediatrii v mezinárodním kontextu a o projektech WHO ve vztahu k dětem hovořil potom doc. Kukla. Sociální pediatrii a její výzvy z pohledu veřejného zdravotnictví přednesla dr. Hnilicová. Uvedla řadu údajů, které nelichotivě prezentují Českou republiku, zvláště pokud jde o pití alkoholu dětmi a mladistvými, o užívání drog atd. Z tohoto pohledu stojí před mnoha výzvami nejen veřejné zdravotnictví ale i jeho určitá část – sociální pediatrie. Já jsem pak hovořil o vývoji sociální pediatrie ve světě a zejména v Německu a o tom, zda si ji můžeme brát jako vzor. Uvedl jsem, že zatímco vznik sociální pediatrie v Německu je rámován odbornými podklady o psychické deprivaci v dětství našich autorů Matějčka a Langmeiera, její další rozvoj u nás nebyl v socialismu možný. I když jsme měli možnost sledovat vývoj v Německu a dostávali jsme se k odborné literatuře, plný rozvoj oboru byl možný až po roce 1989. Německo nám může být hlavně vzorem pro rozvoj dětských center s komplexní péčí o ohrožené děti a jejich rodiny. O tento trend se snažíme v uvedených zařízeních již několik let, zatím bez legislativní opory.

Odborný program byl na velmi dobré úrovni. Byl dostatek času k diskuzi, často velmi živé.

Celé setkání bylo lemováno pěkným společenským programem, který kromě společenského večera zahrnoval i návštěvu brněnského podzemí s průvodcem.

Za vzornou přípravu setkání patří pořadatelům dík.

Z kuloárových diskuzí vyplynulo, že o takováto setkání je nadále zájem, a že bychom se měli za dva roky opět sejít. Je uvažováno o spolupráci při přípravě setkání odborné společnosti s Dětským centrem v Kladně.

MUDr. F. Schneiberg

Čtěte také

Nový výbor Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Nový výbor Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Podzimní seminář „Aktuální pohledy na sy. CAN“

Podzimní seminář „Aktuální pohledy na sy. CAN“

Pozvánka na konferenci

Pozvánka na konferenci

Zpráva o IV. sociálně pediatrickém kongresu v Kyjově

Zpráva o IV. sociálně pediatrickém kongresu v Kyjově

Tradiční podzimní seminář 7. 12. 2016
v Lékařském domě

Tradiční podzimní seminář 7. 12. 2016 <br>v Lékařském domě

Zpráva o konání Valné hromady Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Zpráva o konání Valné hromady Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP
Staňte se členem naší společnosti