Stanovisko odborné společnosti k otázce rezortní gesce nad kojeneckými ústavy, dětskými domovy pro děti do 3 let a dětskými centry

Stanovisko z roku 2014, sepsané předsedou společnosti MUDr. Františkem Schneibergerem.

Stanovisko odborné společnosti k otázce rezortní gesce nad kojeneckými ústavy, dětskými domovy pro děti do 3 let a dětskými centry

Naše odborná společnost jasně deklaruje, že uvedená zařízení jsou zařízení zdravotnická, poskytující odbornou komplexní, interdisciplinární péči různým skupinám dětí, zejména dětem ohroženým.

To respektuje i stávající právní úprava, která dětské domovy definuje v Zákoně o zdravotních službách. Bohužel návrh novely tohoto zákona, připravovaný ministrem Leošem Hegrem za vlády premiéra Petra Nečase, která mimo jiné nově definovala dětské domovy jako dětská centra, nestačil být předložen parlamentu, pro pád tehdejší vlády.

To nemění nic na tom, že uvedená zařízení, ať už mají název dětské domovy pro děti do 3 let či dětská centra (zde praxe předběhla právní úpravu) mají zdravotnický charakter, doplněný dalšími odbornostmi, aby byla naplněna myšlenka komplexní péče. Nejsou tedy pouhými sociálními zařízeními pro opuštěné či jinak odložené děti, jak se někdy veřejnost či dokonce správní orgány, zastupitelé a další veřejní funkcionáři domnívají.

Působnost rezortu zdravotnictví v péče o děti do 3 let je dána kompetenčním zákonem a nebyla dosud přes různé pokusy změněna. Konečně to potvrdilo jedno z posledních zasedání Komise péče o děti a dorost jakožto poradního orgánu ministra zdravotnictví s tím, že diskuze na téma těchto zařízení pokračují i ve spolupráci s resortem sociálních věcí, ale zatím trvá statusquo v této působnosti.

Na krajské úrovni je, podle našich informací, vesměs metodické vedení těchto zařízení svěřeno odborům zdravotnictví příslušného krajského úřadu (v Praze Magistrátu).

Domníváme se, že eventuelní změna gesce těchto zařízení musí proběhnout uvážlivě při zhodnocení všech rizik péče o ohrožené děti tak, aby takové děti nebyly vystaveny nebezpečí, že se jim žádoucí komplexní péče nedostane, a že převáží jeden typ péče podle rezortu, který tato zařízení povede.

Domníváme se, že dosavadní řešení je vyhovující, samozřejmě s tím, že se postupně redukují počty lůžek, část péče se přesunuje do péče o rodinu a péči o dítě v ní, ať už jde o rodinu vlastní či náhradní.

Jako odborná společnost jsme připraveni poskytnout odborné stanovisko i při řešení konkrétní situace v jednotlivých krajích.

V Praze dne 22. 9. 2014

MUDr. František Schneiberg, předseda

Čtěte také

Tradiční podzimní seminář 7. 12. 2016
v Lékařském domě

Tradiční podzimní seminář 7. 12. 2016 <br>v Lékařském domě

Pozvánka na konferenci

Pozvánka na konferenci

Podzimní setkání - „Sociální pediatrie na Slovensku“

Podzimní setkání - „Sociální pediatrie na Slovensku“

Nový výbor Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Nový výbor Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Zpráva z Konference „RIZIKA SOUČASNÉ DOBY“

Zpráva z Konference „RIZIKA SOUČASNÉ DOBY“

Podzimní seminář „Aktuální pohledy na sy. CAN“

Podzimní seminář „Aktuální pohledy na sy. CAN“
Staňte se členem naší společnosti
Konference s mezinárodní účastí
Odborné akce

Konference s mezinárodní účastí

24.4.2019 - 25.4.2019