Zpráva o IV. sociálně pediatrickém kongresu v Kyjově

V krásných, sluncem prozářených zářijových dnech se v Kyjově uskutečnil 3-denní IV. Sociálně pediatrický kongres s mezinárodní účastí na téma „Vybrané otázky péče o ohrožené děti“. Kongres probíhal ve dnech 22.-24. 9. 2015 v Estrádním sále MKS Kyjov.

Zpráva o IV. sociálně pediatrickém kongresu v Kyjově

V krásných, sluncem prozářených zářijových dnech se v Kyjově uskutečnil 3-denní IV.Sociálně pediatrický kongres s mezinárodní účastí na téma „Vybrané otázky péče o ohrožené děti“. Kongres probíhal ve dnech 22.-24. 9. 2015 v Estrádním sále MKS Kyjov, jeho organizátory bylo Dětské centrum Kyjov, p.o. a Společnost sociální pediatrie ČLS J. E. Purkyně. Odborným garantem byl Doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc., vědecký sekretář společnosti. Jednalo se akci kontinuálního vzdělávání určenou odborníkům z řad pediatrů, psychiatrů, zdravotních sester, psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků zabývajících se problematikou péče o ohrožené děti. Jednalo se tedy o pestré spektrum odborné veřejnosti napříč jednotlivými rezorty – MZ, MPSV, MV, MS, MŠMT.

Zájem o tuto akci byl velký, 150 účastníků (z tohoto počtu bylo celkem 40 lékařů, 16 psychologů, dalšími účastníky pak byli speciální pedagogové, zdravotní sestry, sociální pracovníci, zástupci managementu zdravotnických zařízení) z celé České republiky společně se zástupci SR. Volena byla témata vztahující se k oblasti péče o děti v krizové situaci – děti ohrožené vlivy svého prostředí, a to jak toho nejbližšího (rodinného), tak toho širšího. Příspěvky 30 přednášejících z ČR a SR se zaměřovaly na systém péče o děti v krizové, atypické rodinné situaci u nás i na Slovensku, v širším kontextu také v zahraničí, mapovaly současnou situaci ústavních zařízení, možností umísťování dětí do náhradní rodinné péče, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu, zahrnovaly dosavadní pozitivní i negativní zkušenosti, vymezovaly kontroverzní či rizikové stránky příliš rychlé transformace celého systému péče o ohrožené děti, která – ač je to tak v médiích často avizováno – ne vždy opravdu zohledňuje skutečný zájem dítěte. Zde velkým přínosem byl příspěvek paní docentky Ireny Sobotkové „Pěstounská péče na přechodnou dobu – psychologické aspekty“, v souladu s příspěvky hostů ze Slovenska pana docenta PhDr. Albína Škoviery a MUDr. Mariána Šimka, kteří hovořili o profesionálních rodinách na Slovensku.

Tyto pohledy bylo možné srovnávat se zkušenostmi ze zahraničí, jež prezentovaly příspěvky zástupců Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v čele s ředitelem JUDr. Ing. Zdeňkem Kapitánem, Ph.D.

Přípravu žadatelů o NRP, PP, PPPD přiblížily příspěvky zástupců o.s.TRIALOG Brno, právní úpravy sociálně právní ochrany dětí zástupci MPSV ČR a MPSVR SR, právní aspekty utajených porodů a náhradní mateřství zástupci právnické fakulty MU Brno.

Pohled na nebezpečný svět kyberprostoru, umožňující nebývalý nárust kyberšikany a rozšiřování dětské pornografie erudovaně přiblížili zástupci Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Opomenuta nebyla ani problematika užívání návykových látek jak dětmi, tak jejich rodiči (přiblížen byl problém fetálního alkoholového syndromu u dětí na alkoholu závislých matek, jež během těhotenství požívaly alkoholické nápoje). Pozornost byla věnována neurovývojovým poruchám dětí – ADHD.

Řešeny byly skutečnosti spojené s poskytováním zdravotní péče dětem cizinců v ČR, nahlíženo bylo také na systém vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

O všech problémech bylo možno diskutovat nejenom ve vymezených časových úsecích mezi jednotlivými přednáškovými bloky, ale zejména během neformálních společenských večerů, jež se konaly první den kongresu na Bukovanském Mlýnu a druhý den v ES MKS Kyjov. Oba večery skýtaly možnost nejen zajímavých, milých setkání, ale také relaxaci při poslouchání cimbálové muziky CM Friška Kyjov či při tanci se skupinou Návrat.

Kongres byl důstojným pohledem na práci všech těch, kteří se starají o děti v ohrožující či netypické situaci. Dal prostor mnohým odborníkům k vytyčení pozitiv a záporů činnosti v této široké a nesmírně citlivé oblasti. Současně byl tento kongres hezkým příspěvkem k oslavě 65 let založení našeho Dětského centra (dříve Kojeneckého ústavu Kyjov) a poděkováním za dlouholeté vedení tohoto zařízení, za bohatou činnost a zásluhy paní prim. MUDr. A.Neduchalové, která až do 30.6.2013 stála v čele tohoto zařízení.

Velké poděkování patří všem, kteří se spolupodíleli na přípravách kongresu, umožnili jeho realizaci – Jihomoravský kraj, Městský úřad Kyjov, kteří finančně podpořili realizaci kongresu, firma Wiki, díky níž si účastníci odvezli hezké upomínkové předměty – stejně jako z keramických dílen Domova Horizont Kyjov, vedení MŠ a ZŠ Kyjov, p.o., které nám zajistilo další upomínkové předměty vytvořené dětmi školy, dále dětem národopisného souboru Kyjovánek, jež svým vystoupením vkusně zahájily jednání kongresu.

Samozřejmě poděkování patří také Gastronomu a MKS Kyjov, managementu Bukovanského Mlýna, A studio group Kyjov – a rovnou měrou také všem zaměstnancům DC Kyjov.

PhDr. Jana Petrášová,

ředitelka DC Kyjov

Čtěte také

Nový výbor Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Nový výbor Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Podzimní seminář „Aktuální pohledy na sy. CAN“

Podzimní seminář „Aktuální pohledy na sy. CAN“

Podzimní setkání - „Sociální pediatrie na Slovensku“

Podzimní setkání - „Sociální pediatrie na Slovensku“

Pozvánka na konferenci

Pozvánka na konferenci

Zpráva o Tradičním setkání pracovníků kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center

Zpráva o Tradičním setkání pracovníků kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center

Zpráva o konání Valné hromady Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Zpráva o konání Valné hromady Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP
Staňte se členem naší společnosti
Konference „RIZIKA SOUČASNÉ DOBY“
Odborné akce

Konference „RIZIKA SOUČASNÉ DOBY“

25.4.2017 - 26.4.2017