Zpráva o Tradičním setkání pracovníků kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center

24.–26. 10. 2016 v Brně

Zpráva o Tradičním setkání pracovníků kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center

Toto setkání je pořádáno pravidelně od roku 1978 každé dva roky. I tentokrát byla pořadatelem Společnost sociální pediatrie ČLS JEP, letos ve spolupráci s Dětským centrem Chovánek v Brně.

Účastníky byli pracovníci uvedených zařízení – lékaři, psychologové, sestry, sociální pracovníci a další. Přijelo cca 90 účastníků. Zasedání se konalo v krásných prostorách zasedací síně zastupitelstva Magistrátu města Brna. Jako hosté byli přivítáni zástupci města a Jihomoravského kraje.

Hlavními okruhy projednávané problematiky byly 1) Budoucnost péče o ohrožené děti v ČR, 2) Quo vadis sociální pediatrie a 3) Varia

Podvečerní zasedání prvního dne bylo věnováno úvodním projevům, včetně slavnostního zahájení a nastínění odborného programu, který pokračoval v dopoledním i odpoledním programu druhého dne.

V úvodní dopolední přednášce jsem nastínil absurdity, či paradoxy současného pojetí systému péče nejen o ohrožené děti. Poukázal jsem na rozpory v obecných tvrzeních o podpoře dětí a jejich rodiny, deklarované v různých usneseních a konkrétními řešeními a dopady do praxe, zejména v oblasti legislativy a řízení této péče ze strany správních orgánů, která jde velmi často proti zájmu a prospěchu dětí. Tato přednáška sklidila velký úspěch a vyžádala si ji i ředitelka odboru zdravotnictví Jihomoravského kraje pro svou další potřebu neb o mnoha uvedených skutečnostech nevěděla.

O psychomotorickém vývoji dítěte z pohledu práce fyzioterapeuta hovořily zástupkyně z Dětského centra ve Znojmě, které zdůraznily nutnost včasného záchytu odchylného vývoje a zahájení rehabilitace. Na tuto přednášku navázala dr. Kašparová z Centra pro děti s poruchami vývoje ve FN Praha – Motol, která ve sdělení Péče o děti s perinatálními riziky předestřela své bohaté zkušenosti z práce jejího zařízení. Důraz kladla na spolupráci s mnoha dalšími odborníky, která vede skutečně ke komplexní péči. Zkušenosti s péčí o ohrožené děti v Olomouckém kraji přednesl dr. Widermann z Dětského centra v Olomouci, kdy zdůraznil nezastupitelnou funkci takových zařízení pro region a pomoc rodinám s takovými dětmi.

V odpolední části jednání demonstrovala na konkrétních kasuistikách nutnost komplexní péče o dítě s kombinovaným postižením Mgr. Skalková z DC Kyjov. Problematiku tzv. nevychovaného dítěte přednesla dr. Petrášová, také z DC Kyjov. Upozornila na důležitý fakt, že tzv. nevychované, neklidné děti, nejsou mnohdy jen nevychované, ale postižené ve smyslu psychických poruch, daných poměry v rodině či ve škole.

Úvodní přednášky druhého dne jednání přednesli kolegové z Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí, kteří shrnuli své zkušenosti s umisťováním dětí se speciálními potřebami do ciziny. Při dobré přípravě žadatelů a komplexním stanovením diagnózy a prognózy dítěte se daří i takové děti umisťovat. Je to dáno i tím, že žadatelé z ciziny jsou do jisté míry tolerantnější k problému a také připraveni více takové dítě přijmout.

O sociální pediatrii v mezinárodním kontextu a o projektech WHO ve vztahu k dětem hovořil potom doc. Kukla. Sociální pediatrii a její výzvy z pohledu veřejného zdravotnictví přednesla dr. Hnilicová. Uvedla řadu údajů, které nelichotivě prezentují Českou republiku, zvláště pokud jde o pití alkoholu dětmi a mladistvými, o užívání drog atd. Z tohoto pohledu stojí před mnoha výzvami nejen veřejné zdravotnictví ale i jeho určitá část – sociální pediatrie. Já jsem pak hovořil o vývoji sociální pediatrie ve světě a zejména v Německu a o tom, zda si ji můžeme brát jako vzor. Uvedl jsem, že zatímco vznik sociální pediatrie v Německu je rámován odbornými podklady o psychické deprivaci v dětství našich autorů Matějčka a Langmeiera, její další rozvoj u nás nebyl v socialismu možný. I když jsme měli možnost sledovat vývoj v Německu a dostávali jsme se k odborné literatuře, plný rozvoj oboru byl možný až po roce 1989. Německo nám může být hlavně vzorem pro rozvoj dětských center s komplexní péčí o ohrožené děti a jejich rodiny. O tento trend se snažíme v uvedených zařízeních již několik let, zatím bez legislativní opory.

Odborný program byl na velmi dobré úrovni. Byl dostatek času k diskuzi, často velmi živé.

Celé setkání bylo lemováno pěkným společenským programem, který kromě společenského večera zahrnoval i návštěvu brněnského podzemí s průvodcem.

Za vzornou přípravu setkání patří pořadatelům dík.

Z kuloárových diskuzí vyplynulo, že o takováto setkání je nadále zájem, a že bychom se měli za dva roky opět sejít. Je uvažováno o spolupráci při přípravě setkání odborné společnosti s Dětským centrem v Kladně.

MUDr. F. Schneiberg

Čtěte také

Zpráva o konání Valné hromady Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Zpráva o konání Valné hromady Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Tradiční podzimní seminář 7. 12. 2016
v Lékařském domě

Tradiční podzimní seminář 7. 12. 2016 <br>v Lékařském domě

Nový výbor Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Nový výbor Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Zpráva o IV. sociálně pediatrickém kongresu v Kyjově

Zpráva o IV. sociálně pediatrickém kongresu v Kyjově

Pozvánka na konferenci

Pozvánka na konferenci

Zpráva z Konference „RIZIKA SOUČASNÉ DOBY“

Zpráva z Konference „RIZIKA SOUČASNÉ DOBY“
Staňte se členem naší společnosti