O společnosti

Společnost sociální pediatrie České lékařské společnosti J. E. Purkyně sdružuje všechny pracovníky, kteří se zajímají či přímo pečují o děti nějakým způsobem ohrožené, tedy ty děti, které jsou také hlavním předmětu zájmu oboru sociální pediatrie.

Členy Společnosti jsou zejména pracovníci různých zařízení pro děti, jako jsou např. kojenecké ústavy, dětské domovy, dětská centra, stacionáře apod. Sdružuje také akademické pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají. Členy jsou také sociální pracovnice ve státní správě, praktičtí lékaři pro děti a dorost a další. Profesně jsou zastoupeni pediatři, psychologové, sociální pracovnice, dětské sestry, speciální pedagogové, vychovatelé, fyzioterapeutky aj. Mezi členy máme také právníky i příslušníky policie ČR. V současnosti má Společnost něco přes 100 členů.

Společnost vznikla v r. 1992 a dala si za cíl jednak rozvíjet disciplínu sociální pediatrie jakožto nedílnou součást péče o děti či dětského lékařství na poli organizačním, vědeckém i pedagogickém, jednak vytvářet předpoklady pro aplikaci moderních poznatků o péči o ohrožené děti do běžného života a praxe.

Někteří členové se podílejí na řešení různých výzkumných projektů i s mezinárodní účastí (ELSPAC). Podílíme se na dalším vzdělávání dětských lékařů i ostatních, zejména pořádáním pravidelných seminářů a jiných akcí. Tradiční je již každoroční podzimní seminář v Lékařském domě, reagující obsahem vždy na aktuální téma. 1x za dva roky pořádáme Tradiční setkání pracovníků kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center, vždy ve spolupráci s místními organizátory z některého zařízení. Od r. 2006 pořádáme také každé 3 roky sociálně-pediatrický kongres. Na dalším vzdělávání se podílíme také aktivní účastí našich členů v kursech IPVZ či ČLK.

Vyjadřujeme svá odborná stanoviska k různým aktuálním problémům v péči o děti, zejména v souvislosti s připravovanou legislativou. V těchto stanoviscích hájíme vždy zájem a prospěch dítěte. Ne vždy jsou naše odborná stanoviska vyslyšena. Naši členové se proto také zúčastňují jednání v parlamentních výborech a snaží se o odborném pohledu přesvědčit poslance či senátory. To vše probíhá také na krajské úrovni, kde jsou mnozí naši členové zastoupeni v různých poradních sborech.

Do nedávné doby byla výborná spolupráce v tomto duchu s Ministerstvem zdravotnictví, které si naše stanoviska opakovaně vyžadovalo. V současnosti jsme zastoupeni v Komisi péče o děti a dorost, tedy v poradním orgánu ministra.

Naše odborná společnost spolupracuje se všemi dalšími pediatrickými odbornými společnostmi. Úzká je zejména spolupráce s Českou pediatrickou společností, ale i se Společností praktických dětských lékařů a s Neonatologickou společností. Na mezinárodní úrovni máme velmi dobrou spolupráci s Německou společností sociální pediatrie, na jejíž kongresy jsme pravidelně také zváni. Máme také kontakty s Evropskou společností sociální pediatrie (ESSOP).

 

Staňte se členem naší společnosti
Konference „RIZIKA SOUČASNÉ DOBY“
Odborné akce

Konference „RIZIKA SOUČASNÉ DOBY“

25.4.2017 - 26.4.2017